top of page

Tijdens de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie stelde ik een vraag aan Collegevoorzitter Elke Van den Brandt over het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling in Brussel, naar aanleiding van enkele verontrustende signalen uit de pers. In coronatijden is het immers nóg belangrijker dat we signalen van intrafamiliaal geweld zo snel mogelijk opvangen en daarop reageren. Daarom ben ik verheugd om te zien dat het Vertrouwenscentrum zeer goed werk verricht, ook in onze hoofdstad..

Nupraatikerover.be is een chatbox voor minderjarigen

die vragen hebben over of slachtoffer zijn van mishandelingverwaarlozing of seksueel geweld.

"De chatbox nupraatikerover.be moet verder uitgebouwd en bekendgemaakt worden. Vooral in de meertalige, grootstedelijke context van Brussel is er nog wel wat werk aan de winkel om de bestaande instrumenten voldoende bekend te maken op het terrein, zeker bij het grotere publiek."

Bianca Debaets

logo-vk.png
nupraatikerover-logo-small.png

Bianca Debaets: Het Nieuwsblad berichtte een paar weken geleden over vragen van justitie, maar ook van de jeugdpsychiatrie. Het ging erover of er geen gebrek aan daadkracht is bij de vertrouwenscentra kindermishandeling. Volgens hen zouden door de werking op basis van vrijwillige hulpverlening sommige gevaarlijke situaties lang of te lang blijven aanslepen. Een ander pijnpunt dat in dat artikel naar boven kwam, was volgens de bron – ik citeer hier alleen maar de krant – dat men soms misschien lang – lees te lang – bleef werken aan het herstellen van de band met de biologische ouders in situaties waarin dat niet altijd goed of wenselijk is. Nog een pijnpunt was dat kinderen uit een problematische gezinssituatie worden gehaald, terwijl broertjes en zusjes dan soms wel in datzelfde gezin blijven. Wat is uw analyse daarvan? 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt: Een vertrouwenscentrum kindermishandeling biedt advies, ondersteuning en hulp bij kindermishandeling of - verwaarlozing. In iedere Vlaamse provincie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er zo’n vertrouwenscentrum. Zij helpen gezinnen en hulpverleners om mishandeling bespreekbaar te maken en op zoek te gaan naar passende hulpverlening. Indien nodig verwijst het 

12 vertrouwenscentrum door naar justitie. Het vertrouwenscentrum kindermishandeling is hiervoor gemandateerd door de Vlaamse Gemeenschap. 

Het welzijn en de veiligheid van het kind staan hierbij uiteraard centraal. Hoe dat het best gewaarborgd kan worden – via vrijwillige hulpverlening of via het jeugdparket – is een afweging die per situatie gemaakt moet worden. Er bestaat geen eenduidige oplossing of handleiding die voor alle kinderen en gezinnen geldt. Het vertrouwenscentrum kindermishandeling maakt daarom per kind een inschatting welk traject het meest aangewezen is. Het belang en het tempo van de kinderen en jongeren waar het over gaat, staan daarbij voorop. 

Met betrekking tot de situaties die worden aangehaald in het krantenartikel waarnaar u verwijst, is er tot nu toe geen weet van soortgelijke klachten in Brussel. We weten wel dat kindermishandeling en -verwaarlozing een complexe thematiek is. De evenwichtsoefening die het vertrouwenscentrum kindermishandeling per situatie moet maken, is moeilijk en delicaat. Het is daarom mogelijk dat er situaties zijn – dat wil ik zeker niet uitsluiten – waarbij de betrokkenen ontevreden zijn met de gemaakte keuzes of dat achteraf blijkt dat er toch beter sneller of anders was ingegrepen. Iedere situatie waarin dat het geval blijkt te zijn, is uiteraard ernstig te nemen, maar zoals ik zei, zijn het moeilijke afwegingen. 

De Vlaamse Gemeenschap is rond deze signalen in gesprek met de verschillende vertrouwenscentra. De vertrouwenscentra gaan ook actief de professionele partners opzoeken. Ze gaan samen de dialoog aan rond de aangekaarte problematieken. 

Uit de cijfers blijkt dat het aantal meldingen in 2020 bij het vertrouwenscentrum kindermishandeling Brussel op ongeveer hetzelfde niveau is gebleven als het jaar voordien, maar dat het aantal gesprekken in de chatbox van het vertrouwenscentrum kindermishandeling nupraatikerover.be wel een stijging kende. 

De noden van de vertrouwenscentra blijven dus hoog. Het vertrouwenscentrum kindermishandeling Brussel ontvangt subsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor de reguliere werking. Zo kan het zijn decretale opdrachten vervullen, maar zoals u weet, gaat het over heel veel opdrachten en mag de capaciteit dus zeker uitgebreid worden. 

Daarnaast geeft de VGC het vertrouwenscentrum kindermishandeling Brussel een jaarlijkse subsidie. Zo kan het vertrouwenscentrum kindermishandeling extra inspanningen leveren die gebonden zijn aan de Brusselse context. Daarnaast stelt zich in Brussel een extra uitdaging: anders dan in Vlaanderen ontvangt het vertrouwenscentrum kindermishandeling Brussel minder meldingen van burgers. Tussenpersonen en organisaties die werken met kinderen en jongeren, zoals de kinderdagverblijven en CLB’s, zijn daarom extra belangrijk om signalen van kindermisbruik op te vangen en daar gepast mee om te gaan. 

Met de middelen van de VGC zet het vertrouwenscentrum kindermishandeling Brussel in op bekendmaking, bewustmaking en handelingsbereidheid bij professionelen. Intermediaire organisaties worden dus versterkt in de omgang met kindermishandeling en -verwaarlozing. 

Dat zorgt er ook voor dat het aantal meldingen van kindermishandeling en -verwaarlozing stijgt. Natuurlijk is elk geval er één te veel, maar toch is het beter dat we ze kunnen detecteren dan dat ze onder de radar blijven. 

Ik kan niet voldoende benadrukken hoe dankbaar ik ben voor de rol die het vertrouwenscentrum kindermishandeling Brussel opneemt. We geloven ook dat er een groeiende behoefte is aan wat het vertrouwenscentrum kindermishandeling Brussel voor Brussel betekent en dat er dus meer middelen nodig zijn. Die boodschap blijven we uiteraard herhalen ten aanzien van de Vlaamse Gemeenschap, maar het College van de VGC heeft daarom ook de samenwerking met het vertrouwenscentrum kindermishandeling Brussel voor het eerst in een convenant vastgelegd. Tegelijkertijd hebben we vanuit de VGC de middelen vanaf het jaar 2022 structureel verhoogd. Daarmee zal het vertrouwenscentrum kindermishandeling blijvend kunnen inzetten op bewustmaking en ondersteuning van professionelen en organisaties die werken met kinderen en jongeren. 

Bijkomend zal het vertrouwenscentrum kindermishandeling de chatbox nupraatikerover.be de komende jaren actief promoten. Zoals uit het jaarverslag 2020 blijkt, neemt het aantal gesprekken in de chatbox toe. We willen dat moment aangrijpen om het bestaan en het potentieel van de chatbox nog beter bekend te maken. We geloven dat we nog meer winst kunnen boeken in de bekendmaking van de chatbox in Brussel. Daarom staan er een aantal acties gepland om die winstkansen te verzilveren en de bekendmaking van de chatbox verder te boosten. 

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V): Mevrouw de collegevoorzitter, dank voor uw antwoord. Ik ben blij vast te stellen dat er, anders dan het artikel liet uitschijnen, geen majeure problemen werden gedetecteerd. De moeilijkheden zijn deels te wijten aan het feit dat er verschillende partners betrokken zijn: Justitie, de jeugdpsychiatrie, het VK zelf enzovoort. Elke partner heeft daarbij uiteraard voor een stuk een eigen invalshoek. Net als u ben ik er evenwel van overtuigd dat het vertrouwenscentrum kindermishandeling in Brussel, net als in de andere provincies, zeer nuttig werk verricht. 

bottom of page